Artikel

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Newest Industry. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Newest Industry, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast moet je de volgende zogenaamde "copyright-vermelding" in alle kopieën opnemen: Copyright © Newest Industry. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om: 1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en 2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Newest Industry garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Newest Industry, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit jouw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Newest Industry in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: - handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; - de onmogelijkheid de website te gebruiken; - het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is; - inbreuken op je rechten, die hebben plaatsgevonden door gebruikmaking van website.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Newest Industry verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Profiel en verstrekte informatie

Door registratie van je naam, creëer je een eigen profiel. Je moet minstens 12 jaar oud zijn om je te kunnen registreren. Je geeft je eigen naam op en dus niet een schuilnaam of pseudoniem. Voor je profiel geef je bij registratie een gebruikersnaam en een wachtwoord op. Newest Industry kan een registratie weigeren of verwijderen, maar zal hierbij weloverwogen en zorgvuldig handelen. Op je publieke profiel zal je gebruikersnaam te zien zijn en niet je echte naam (tenzij je deze als gebruikersnaam kiest).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op veilige wijze bewaren van je gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan je gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen te verstrekken. Verder dien je adequate maatregelen te treffen om ongeautoriseerd beheer van je profiel te voorkomen. Indien desondanks sprake zou zijn van ongeautoriseerd gebruik van je profiel, kun je Newest Industry verzoeken je profiel te blokkeren door een mail te sturen.

Je kunt je profiel te allen tijde zelf beëindigen via je account. Daarmee is een door jou aangemaakt profiel niet langer toegankelijk op de website. Met het verwijderen van je profiel verwijder je: MyEdgie. Dit betekent echter niet dat er geen kopieën meer circuleren op internet die door zoekmachines gevonden kunnen worden.

Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Code of conduct

Op de website kun jij een profiel aanmaken. Voor bijdragen geldt in algemene zin dat deze opbouwend en betamelijk moeten zijn. In ieder geval moeten de volgende regels in acht worden genomen:

(i) Bijdragen dienen binnen de grenzen van de wet te zijn; (ii) Bijdragen mogen geen haat zaaien of oproepen tot geweld; (iii) Bijdragen dienen respectvol te zijn: geen discriminatie, niet onnodig kwetsend, geen intimidatie, geen fanatisme, geen uitingen van agressie, niet treiteren of aanzetten tot treiteren; (iv) Bijdragen dienen positief en constructief te zijn, niet gericht tegen iets of iemand maar voor iets of iemand; (v) Bijdragen mogen niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard zijn en geen links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch, gewelddadig of ander illegaal materiaal; (vi) Bijdragen dienen niet-commercieel te zijn: geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel et cetera; (vii) Bijdragen mogen geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten of andere informatie die een privacy- of beveiligingsrisico vormt voor derden; (viii) Neem geen persoonsgegevens op van anderen, zoals bijvoorbeeld NAW gegevens en foto’s, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van deze personen hebt ontvangen, of van hun wettelijke vertegenwoordigers, indien deze personen de leeftijd van 18 jaar nog niet zouden hebben bereikt; (ix) Bijdragen mogen geen door derden auteursrechtelijk beschermd werk bevatten; (x) Bijdragen mogen geen informatie bevatten of promoten waarvan je weet of kan vermoeden dat deze vals of misleidend is; (xi) Bijdragen mogen geen foto of video van een derde bevatten zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon om de bijdrage te plaatsen; (xii) Probeer bijdragen kort en bondig te houden en zo begrijpelijk mogelijk voor anderen; (xiii) Wees voorzichtig met humor, sarcasme en ironie; (xiv) Je mag geen virussen uploaden of 'bots', 'worms' of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s gebruiken die de werking van bepaalde computersoftware of -hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt of op enige wijze toestaat een computer of computernetwerk zonder toelating te gebruiken of er toegang toe te krijgen;
Wij behouden ons het recht voor om bijdragen op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen, maar zullen hierbij zorgvuldig te werk gaan.

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien je een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op via e-mail.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Lees alle artikelen
die voor jou interessant zijn.